เลือกหน้า

นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
หัวหน้าคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ยอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี
ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2563 พื้นที่ตำบลโซง ตำบลสีวิเชียร และตำบลโดมประดิษฐ์
อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมช้างศึก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี