เลือกหน้า

วันที่ 15 ธันวาคม 2563ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (คณะกรรมการบริหาร สสอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นประธานในการประชุมแทน ผอ.สบอ.9 พร้อมทั้งมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วยเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้หน่วยจัดการต้นน้ำในสังกัด ได้นำเสนอโครงการของหมู่บ้านที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน ในกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ สสอ. บ้านทุ่งนาเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 2. หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ สสอ.บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 3. หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ สสอ. บ้านนาตราวหมู่ที่ 1 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 4. หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ สสอ. บ้านโคกพยุง หมู่ที่ 6 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 5. หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ สสอ. บ้านโอทะลันพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 6. หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ สสอ. บ้านกะเลงเวกหมู่ที่ 2 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และสสอ. บ้านไกรสรพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 7. หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ สสอ. บ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร- ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติในหลักการกิจกรรมที่หมู่บ้าน สสอ. ทั้ง 8 หมู่บ้านและเห็นชอบอนุมัติในหลักการกิจกรรมที่เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564