เลือกหน้า
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา การจัดการป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน กิจกรรมแจกจ่ายกล้าไม้ จำหน่ายสินค้าจากสมาชิกเครือข่าย อส.อส. บ้านคำสมบูรณ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี