เลือกหน้า

วันที่ 30 เมษายน 2563
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน
ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ ท้องที่ ต.นาโพธิ์กลาง​ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยมีนายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้
– ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 บริเวณพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยฯ
– ตรวจติดตามผลการดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้
– ตรวจติดตามผลการจัดทำแนวกันไฟ