เลือกหน้า

โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น

สสอ.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 7 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
สสอ.ดีเด่นระดับสำนัก

สสอ.บ้านทางสายลวด หมู่ที่ 9 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สสอ.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

สสอ.บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ สสอ.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561