เลือกหน้า

ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • ปฏิบัติงานด้านสารบรรณทั่วไป
  • ปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและการประเมินผล
  • ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
  • ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคลของส่วนจัดการต้นน้ำ
  • ปฏิบัติงานด้านการประสานและสนับสนุนหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย