เลือกหน้า

ฝ่ายวิชาการต้นน้ำ

  • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ต้นน้ำ 
  • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการ ฟื้นฟูระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำ และพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแบบบูรณาการ
  • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย