เลือกหน้า

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ

  • สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติของชุมชนต้นน้ำ
  • กำหนดรูปแบบ เทคนิคและวิธีปฏิบัติ ของการมีส่วนร่วม และเครือข่ายในการส่งเสริมชุมชนต้นน้ำ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดมลพิษ โดยการสร้างพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต้นน้ำ
  • กำหนดรูปแบบ เทคนิคและวิธีปฏิบัติในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนต้นน้ำ
  • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะภูมิปัญญาพื้นบ้าน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการจัดการต้นน้ำของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดปัญหาข้อขัดแย้งของชุมชน
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย