เลือกหน้า

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์

ประวัติความเป็นมา 

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยห้วยโพธิ์ ตั้งอยู่ที่บ้านซะซอม หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เดิม หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยแก้ว ตั้งอยู่ที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2513 ต่อมาในปี 2548 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ส่งมอบพื้นที่ให้กรมป่าไม้ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยแก้วจึงได้คัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานใหม่ ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ โดยตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

          เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์

เนื่องจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ผ่านการบุกรุกยึดถือครอบครองทำประโยชน์ ประกอบกับสภาพพื้นที่เป็นลานหิน มีความลาดชันสูง เกิดการชะล้าง พังทลายของหน้าดินสูง และเกิดไฟป่าบ่อยครั้ง ทำให้มีสภาพป่าเสื่อมโทรม ขาดความสมดุล สูญเสียศักยภาพในการเป็นป่าต้นน้ำลำธาร จึงได้จัดตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ขึ้น เพื่อดำเนินการปลูกสร้างสวนป่า ปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ และปลูกปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ให้สภาพป่าต้นน้ำ ลำธารที่ เสื่อมโทรมฟื้นกลับคืนความอุดมสมบูรณ์

หลักการและเหตุผล

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ฯลฯ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้

2..เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของหน่วยจัดการต้นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. พื้นที่ป่าไม้ได้รับการดูแลรักษา

2..หน่วยจัดการต้นน้ำได้รับการสนับสนุนงานบริหารในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากทางชีวภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้น้ำที่ดี มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม ระยะเวลาการไหลที่สม่ำเสมอ เป็นรากฐาน  ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืน

อำนาจหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์

          หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ ดำเนินงานภายใต้กรอบภารกิจของสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้

 1. พื้นที่ต้นน้ำได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรต้นน้ำเพื่อการบริหารจัดการ
 3. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ต้นน้ำ
 4. องค์ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำได้รับการบริหารพัฒนาและถ่ายทอด
 5. พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ
 6. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำอย่างมีส่วนร่วม

  อัตรากำลังประกอบด้วย

     ข้าราชการ                            จำนวน  1  คน

     พนักงานราชการ                   จำนวน  6  คน

     พนักงานจ้างเหมา TOR         จำนวน  คน

 

นายปรีดา  ภาวศิลป์

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์

พื้นที่ปฏิบัติงาน

 1. อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จำนวน 212,500 ไร่
 2. อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น จำนวน 311,875 ไร่ โดยครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

          อาณาเขตทิศเหนือ  จดบ้านผาชัน บ้านสำโรง อำเภอโพธิ์ไทรและแม่น้ำโขง

          อาณาเขตทิศใต้      จดบ้านนาโพธิ์กลาง บ้านนาโพธิ์ใต้ บ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม บ้านดงบาก บ้านหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่

          อาณาเขตทิศตะวันออก  จดแม่น้ำโขง

          อาณาเขตทิศตะวันตก    จดอำเภอโพธิ์ไทร

          รวมพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด  524,375  ไร่