เลือกหน้า

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ ทุกภาคส่วนร่วมใจ ระบบนิเวศต้นน้ำสมบูรณ์และยั่งยืน ”

พันธกิจ (Mission) 

  1. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ
  2. ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสาธิตและประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ
  3. จัดระเบียบชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ