เลือกหน้า

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่

ประวัติความเป็นมา

     หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่  ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ดงบังอี่แปลง  3  ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร ในปี  2535 กรมป่าไม้โดยส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการสำรวจสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงบังอี่แปลง พบว่าสภาพป่าต้นน้ำบริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงบังอี่แปลง  3  มีสภาพที่เสื่อมโทรม  และเป็นพื้นที่ที่ราษฎรได้เข้าทำการเกษตร  คณะสำรวจจึงได้รายงานกรมป่าไม้ ว่าเห็นควรให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเพื่อให้กลับคืนสู่ฟื้นสภาพดังเดิมเหมาะสมที่จะเป็นแหล่ง ต้นน้ำลำธาร ต่อมากรมป่าไม้ โดยส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ  สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเดิม  จึงได้ประสานงานกับจังหวัดมุกดาหาร ในเรื่องการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติดงบังอี่แปลง  3 และจึงได้มีการอพยพราษฎรที่ทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวออกในปี 2536 ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  กรมป่าไม้เดิม  ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำบริเวณดังกล่าว  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณฯจากกรมป่าไม้  ในการดำเนินงานตาม แผนงานในการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม  และดังนั้นกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งได้ดำเนินงานมา อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2547  ได้มีการปฏิรูประบบราชการ  จึงเป็นผลให้หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่   สังกัด สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ เป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  สังกัดส่วนจัดการต้นน้ำ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)   กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการขอขยายขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานเข้าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนื่องจากพื้นที่เดิมส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

หลักการและเหตุผล

     หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่  เป็นหน่วยงานสังกัด ส่วนจัดการต้นน้ำ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับแผนงานในการบริหารจัดการพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ในขอบเขตลุ่มน้ำห้วยบังอี่ ดังนั้นการการดำเนินงานนอกจากจะมีการบริหารจัดการด้านการปลูกป่า ดูแลพื้นที่สวนป่า ตามกิจกรรมต่างแล้ว หน่วยฯยังมุ่งเน้นด้านการจัดการชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีจิตสำนึกในการรักและหวงแหนผืนป่าในท้องถิ่นของตน โดยให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับ และยังมีการให้ความรู้ด้านการจัดการไฟป่า การเพาะชำกล้าไม้ป่า ตลอดจนร่วมปลูกป่าตามกิจกรรมวันสำคัญของชุมชน จึงเห็นสมควรดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้รับ  ให้เป็นไปตามแผนงานและตามนโยบาลของรัฐบาลในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน สืบไป

วัตถุประสงค์

1.พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.กระบวนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

3.องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด

4.ฐานข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำได้รับการจัดทำเป็นสารสนเทศพื้นที่ต้นน้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     ปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ ลำธารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  ตามแผนงานและนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ดังนี้

1.ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่ถูกทำลาย ให้คืนสภาพและมีลักษณะนิเวศที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต่อไป

2.ส่งเสริมให้ความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก ให้ชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำและใกล้เคียงเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ป่าต้นน้ำ  และมีส่วนร่วมในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

3.ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน  ที่เข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ต้นน้ำ ดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของต้นน้ำและสภาพแวดล้อมอื่นๆ

4.วางแผนการจัดการ  พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

วิสัยทัศน์

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำห้วยบังอี่  ให้อุดมสมบูรณ์  และมีความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพื่อให้ได้น้ำที่ดี  มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม ระยะเวลาการไหลที่สม่ำเสมออย่างยั่งยืน

 พันธกิจ

1.อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ

2.ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสาธิตและประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ

3.จัดระเบียบชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ

อัตรากำลัง

ข้าราชการ              จำนวน          1        คน

พนักงานราชการ     จำนวน         2        คน

พนักงานจ้างเหมา    จำนวน        8        คน   

นายชัยสิทธิ์  ศรีระดา

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่  ตั้งอยู่ที่  ตำบลนากอก  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร พิกัด  UTM  48 Q  0457884 E  1805402 N ระวาง 5941 1 59415941 3 และ 5941 4 อยู่ในลุ่มน้ำหลักคือลุ่มน้ำโขง โดยครอบคลุมลุ่มน้ำสาขาห้วยบังอี่ ซึ่งประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ำย่อย คือ ลุ่มน้ำห้วยบังอี่ ลุ่มน้ำห้วยใหญ่และลุ่มน้ำห้วยทราย มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 232,138.03 ไร่ หรือ 371.42 ตารางกิโลเมตร    มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เนื้อที่ 47,444.33 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย  อำเภอเมือง อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร มีหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยงาน ได้แก่  1.)โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูสระดอกบัว 2.)ที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  3.)หน่วยพิทักษ์ฯภบ.4 (ผาด่าง)  

อาณาเขตติดต่อ

    ทิศเหนือ             จด         ต.หนองแวง    อ.นิคมคำสร้อย                                                                 จ.มุกดาหาร  

                                             ต.ดงเย็น  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร

                                             ต.เหล่าหมี  อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร 

    ทิศใต้                 จด         ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร

                                             ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร

                                             ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร

    ทิศตะวันออก      จด        ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร

     ทิศตะวันตก        จด       ต.นิคมคำสร้อย  อ.นิคมคำสร้อย                                                              จ.มุกดาหาร

                                             ต.นากอก  อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร