เลือกหน้า

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน

หลักการและเหตุผล

          หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินงานเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าเสื่อมโทรม ให้กลับมาคืนความสมบูรณ์และช่วยสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกของราษฎรในชุมชนให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเริ่มดำเนินการปลูกสวนป่าตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2555 ได้ดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ปลูกฟื้นฟูสภาพต้นน้ำ ปลูกปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ และแปลงปลูกป่าไม้พะยูง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 13,100 ไร่ นอกจากนี้ยังดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การจัดทำระบบป่าเปียก ตามแนวพระราชดำริ จัดค่ายเยาวชน อบรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปลูกจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่ชุมชน สถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสำรวจและประเมินทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่ป่าต้นน้ำ
 2. เพื่อป้องกันรักษาป่าต้นน้ำและปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้น
 3. เพื่อถ่ายทอดความรู้และวิธีการปฏิบัติของการมีส่วนร่วมและเครือข่ายในการส่งเสริมชุมชนต้นน้ำ
 4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. พื้นที่ป่าและระบบนิเวศต้นน้ำ ได้รับการฟื้นฟู เป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์
 3. ราษฎรในพื้นที่ป่าต้นน้ำเกิดจิตสำนึกรัก หวงแหน ทรัพยากร
 4. พื้นที่ป่าในชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์

วิสัยทัศน์ 

อนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำห้วยโตง – ห้วยจำเริง ให้เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศ โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ป่า ดิน น้ำมีคุณภาพอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

 • อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำให้คงสภาพความสมบูรณ์
 • ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้ได้รับความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
 • พัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการและสารสนเทศของพื้นที่ลุ่มน้ำ
 • สร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

อัตรากำลัง

ข้าราชการ             จำนวน  1 คน

พนักงานราชการ   จำนวน  5 คน

พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน  7 คน

นางสาววรรณธิภา จันทร์กลม

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน

พื้นที่รับผิดชอบ 

     หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 123 บ้านหินโคน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พิกัด UTM N 0339455 E 1608969 ความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย (MSL) 20.299 km. เดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ตามทางหลวงหมายเลข 214 (สุรินทร์ – ช่องจอม) ถึงที่ตั้งหน่วยฯประมาณ 43 กิโลเมตร

                               ทิศเหนือ           จด    บ้านปะปูล

                               ทิศใต้               จด    บ้านโคกลาว

                               ทิศตะวันออก      จด    บ้านโคกตะเคียน

                               ทิศตะวันตก        จด    บ้านกระวัน