เลือกหน้า

ความเป็นมา

          ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 221/2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เรื่องการกำหนดงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนราชการตามกฎกระทรวง แบงส่วนราชกากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดให้ ส่วนจัดการต้นน้ำ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด้านการบริหารจัดการต้นน้ำระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ ควบคุมติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของหน่วยจัดการต้นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ ท้องที่ จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และมุกดาหาร ประกอบด้วยหน่วยงานภาคสนามในสังกัด  จำนวน 7 หน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและจัดการป่าต้นน้ำลำธาร ให้สามารถอำนวยน้ำได้ดี มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปี เพื่อสร้างจิตสำนึกความตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของป่าต้นน้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ รวมทั้งลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน