เลือกหน้า

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 221/2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เรื่อง การกำหนดงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนราชการตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ได้กำหนดให้ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการต้นน้ำ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ 
2. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของ ศูนย์จัดการต้นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ