เลือกหน้า

ฝ่ายจัดการและประเมินทรัพยากรต้นน้ำ

  • สำรวจและประเมินทรัพยากรป่าไม้และสมรรถนะที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ
  • จัดทำสาระบบการใช้ที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำ
  • จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ต้นน้ำ
  • กำหนดรูปแบบ เทคนิค และวิธีปฏิบัติในการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดิน น้ำ และป่าไม้
  • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา ระบบฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ การจัดการต้นน้ำ ความ   วิกฤต ของลุ่มน้ำ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของต้นน้ำ และจากการใช้พื้นที่ต้นน้ำ ตลอดจนหาวิธีป้องกันและแก้ไข หรือลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย