เลือกหน้า

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน

   หลักการและเหตุผล

                    การดำเนินงานภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ให้กลับมาคืนความอุดมสมบูรณ์และช่วยสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกของราษฎรในชุมชนให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดระเบียบชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ  โดยเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปี พ.. 2538 รวมเนื้อที่ 1,960 ไร่ และในปี พ.. 2539 จนถึง พ.. 2555 ได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ แปลงปลูกป่าหวาย และแปลงปลูกป่าไม้พะยูง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ รวมเนื้อที่ 4,705 ไร่ นอกจากนี้ยังดำเนินงานด้านต่างๆ อีกหลายกิจกรรม เช่น แก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก การจัดทำระบบป่าเปียก ตามแนวพระราชดำริ งานค่ายเยาวชน อบรมและประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปลูกจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดระเบียบชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ ตลอดจนการศึกษา วิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสำรวจและประเมินผลทรัพยากรป่าไม้และสมรรถนะที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ
 2. เพื่อป้องกันรักษาป่าต้นน้ำและปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่ต้นน้ำ
 4. เพื่อถ่ายทอดความรู้และวิธีการปฏิบัติของการมีส่วนร่วมและเครือข่ายในการส่งเสริมชุมชนต้นน้ำเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดมลพิษ โดยการสร้างพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต้นน้ำ
 5. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและสถานศึกษา

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. พื้นที่ป่าและระบบนิเวศต้นน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์
 3. ราษฎรในพื้นที่ป่าชุมชนต้นน้ำเกิดจิตสำนึกรักหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 4. ราษฎรในพื้นที่ป่าต้นน้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 5. พื้นที่ป่าในชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดแหล่งไม้ใช้สอยแหล่งอาหารในพื้นที่ป่าชุมชน และที่ดินทำกินของราษฎร ลดการพึ่งพิงพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วิสัยทัศน์

     ต้นน้ำห้วยโดน มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากทางชีวภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้น้ำที่ดี มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม ระยะเวลาการไหลที่สม่ำเสมอเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืน

                             แนวทางการบริหารจัดการของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน

      หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน ดำเนินงานภายใต้กรอบภารกิจของสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้

 1. วางแผนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต้นน้ำห้วยโดน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. อนุรักษ์ รักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำห้วยโดน และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้คืนความสมบูรณ์และสามารถอำนวยน้ำที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ปริมาณที่เหมาะสม ระยะเวลาการไหลที่สม่ำเสมอ เป็นรากฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 3. กำหนดแนวทางในการจัดระเบียบชุมชนบนพื้นที่ต้นน้ำลำธาร พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 4. ศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธาร
 5. ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

 1. ข้าราชการ                          จำนวน   1   นาย
 2. พนักงานราชการ                 จำนวน   5   นาย
 3. พนักงานจ้างเหมาบริการ      จำนวน  8   อัตรา

นายชำนาญ  สุขวิลัย
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน

พื้นที่รับผิดชอบ

  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน มีพื้นที่ปฏิบัตงานดำเนินการในขอบเขตลุ่มน้ำห้วยโดน ทั้งสิ้นประมาณ  58,125 ไร่ หรือประมาณ 93.59 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บุณฑริก ยอดมน เนื้อที่ 26,250 ไร่ หรือประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 45% ของพื้นที่รับผิดชอบในขอบเขตลุ่มน้ำ โดยมีอาณาเขตดังนี้

                    ทิศเหนือ           จด    บ้านหนองกบ

                    ทิศใต้               จด    บ้านหนองแสง

                   ทิศตะวันออก    จด    ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย                                                        ประชาชนลาว                                   

                    ทิศตะวันตก     จด    บ้านโนนหุ่ง

  สำนักงานที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด UTM N 0550680 E 1636819 ความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย (MSL) 166 เมตร