เลือกหน้า

วันที่ 5 มีนาคม 2564ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 2/2564 และประชุมคณะทำงานบริหารโครงการ สสอ.ฯ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดนโดยมี นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นประธาน หน.หน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หน. ศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ ดังนี้ – ติดตามเรื่องการจัดทำปุ๋ยหมัก ตามนโยบาย “ชิงเก็บ ลดเผา” โดยการนำวัชพืชและเศษใบไม้ มาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้งานในหน่วยงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำ – ตรวจสอบความถูกต้องและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 – การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน – การดำเนินงานโครงการ สสอ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 กิจกรรมจัดทำข้อมูลชุมชนและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนในลุ่มน้ำย่อย( Watershed Profile) และกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – การพิจารณาแบบเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขอรับเงินอุดหนุน – รายงานผลการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – ทั้งนี้ ได้ติดตามการจัดทำปุ๋ยหมัก ตามนโยบาย “ชิงเก็บ ลดเผา” โดยการนำวัชพืชและเศษใบไม้ มาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้งานในหน่วยงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำโดน