เลือกหน้า
วันที่ 3 มีนาคม 2564
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน โดยมี นายธัญชยุด ศรีม่วง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน