เลือกหน้า
วันที่ 10 มีนาคม 2564
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง โดยมีนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง เป็นผู้นำตรวจผลการดำเนินงานของหน่วยฯ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเครือข่ายต้นน้ำห้วยสวาย สสอ.บ้านแซร์สะโบว์ และ สสอ.บ้านกลาง และได้แนะนำการ “ชิงเก็บ ลดเผา” โดยการนำเอาเชื้อเพลิงจากป่า ลดการเกิดไฟป่าและนำไปเพิ่มคุณค่าด้วยการนำไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรของชุมชน