เลือกหน้า

นที่ 12 ธันวาคม 2562
ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9
จัดประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยมี นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หัวหน้าศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมประชุม มีประเด็นหารือที่สำคัญ ดังนี้
– ติดตามเร่งรัดและตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563
– ติดตามการศึกษาปริมาณน้ำท่าจากฝายวังอีแร้งบ้านผาชัน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
– เตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์(สสอ.) และเครือข่าย เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการรับเงินอุดหนุน จากสสอ.จำนวน 9 บ้าน การดำเนินงานกิจกรรมจัดทำข้อมูลชุมชนและแผนที่การใข้ประโยชน์ที่ดินชุมชนในลุ่มน้ำย่อย (watershed profile) การดำเนินงานประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่าย และกิจกรรมเครือข่ายชุมชนต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– คณะทำงานค้ดเลือกหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น หรารือเตรียมความพร้อมคณะทำงานและแนวทางดำเนินการการคัดเลือกหมู่บ้าน สสอ. เข้าร่วมโครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก ระดับสำนัก คัดเลือกเป็นหมู่บ้านตัวแทน ของสำนัก