เลือกหน้า

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง ท้องที่ ต.ดงรัก​ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้
– กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้
– กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่
– กิจกรรมเพาะชำกล้าหวาย
– การสร้างฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยน