เลือกหน้า
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง ท้องที่ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยมีนายอำนาจ ขำทวีพรหม...
นที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ ท้องที่​ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

นที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ ท้องที่​ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง ท้องที่ ต.ดงรัก​ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนางสาวสุธิดา...
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ หัวหน้าคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ยอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี

นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ หัวหน้าคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ยอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี

นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำหัวหน้าคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ยอดโดม จังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2563 พื้นที่ตำบลโซง ตำบลสีวิเชียร และตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืน...
ส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมการให้สัมภาษณ์โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น .ศ. 2563 โดยมี นายสิทธิชัย ทวีชัย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน ผู้กำกับดูแล สสอ.บ้านโนนทอง ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมการให้สัมภาษณ์โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น .ศ. 2563 โดยมี นายสิทธิชัย ทวีชัย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน ผู้กำกับดูแล สสอ.บ้านโนนทอง ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมการให้สัมภาษณ์โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายสิทธิชัย ทวีชัย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน ผู้กำกับดูแล สสอ.บ้านโนนทอง ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับสำนัก...