เลือกหน้า
วันที่ 3 กันยายน 2563 หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ หัวหน้าศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

วันที่ 3 กันยายน 2563 หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ หัวหน้าศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

วันที่ 3 กันยายน 2563หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ หัวหน้าศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยมี นายประมวล รัตนวัน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้...
วันที่ 2 กันยายน 2563 หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ และหัวหน้าศูนย์แฝกฯ  เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่เจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ที่เข้ามาตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

วันที่ 2 กันยายน 2563 หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ และหัวหน้าศูนย์แฝกฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่เจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ที่เข้ามาตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

วันที่ 2 กันยายน 2563หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ และหัวหน้าศูนย์แฝกฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่เจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ที่เข้ามาตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของ นตน. ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9...
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายกิติชน โกพลรัตน์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกเสริมป่า ของ สสอ.บ้านสันติสุข  ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 10 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านสันติสุข

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกเสริมป่า ของ สสอ.บ้านสันติสุข ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 10 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านสันติสุข

วันที่ 14 สิงหาคม 2563นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกเสริมป่า ของ สสอ.บ้านสันติสุข ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 10 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านสันติสุข โดยมี หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง...
วันที่ 11 สิงหาคม 2563  หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 เข้าร่วมโครงการจัดงานปลูกป่าอาเซียนแนวชายแดนประเทศไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา ในเขตพื้นที่อุทยานชาติเขาพระวิหาร ณ บริเวณพื้นที่ชำแต ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 เข้าร่วมโครงการจัดงานปลูกป่าอาเซียนแนวชายแดนประเทศไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา ในเขตพื้นที่อุทยานชาติเขาพระวิหาร ณ บริเวณพื้นที่ชำแต ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ