เลือกหน้า

วันที่ 2 กันยายน 2563หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ และหัวหน้าศูนย์แฝกฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่เจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ที่เข้ามาตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของ นตน. ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)