เลือกหน้า
วันที่ 23 เมษายน 2563นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ หัวหน้าคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ยอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 เมษายน 2563นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ หัวหน้าคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ยอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 เมษายน 2563นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำหัวหน้าคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ยอดโดม จังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯครั้งที่ 1/2563 พื้นที่ตำบลโซง ตำบลสีวิเชียร...
วันที่ 16 เมษายน 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน ท้องที่ ต.โพนงาม​ อ.​บุณฑริก จ.อุบลราชธานี​

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน ท้องที่ ต.โพนงาม​ อ.​บุณฑริก จ.อุบลราชธานี​

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน ท้องที่ ต.โพนงาม​ อ.​บุณฑริก จ.อุบลราชธานี​ ได้แก่ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมปลูกป่าหวายพร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ...
วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินงานและให้คำชี้แนะแนวทางการดำเนินงานโครงการ สสอ.บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินงานและให้คำชี้แนะแนวทางการดำเนินงานโครงการ สสอ.บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินงานและให้คำชี้แนะแนวทางการดำเนินงานโครงการ สสอ.บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ในพื้นที่ดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์​...