เลือกหน้า

วันที่ 23 เมษายน 2563
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
หัวหน้าคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ยอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี
ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯครั้งที่ 1/2563 พื้นที่ตำบลโซง ตำบลสีวิเชียร และตำบลโดมประดิษฐ์
อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม