เลือกหน้า
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายมงกุฎ  ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ในเขตป่าอนุรักษ์

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ในเขตป่าอนุรักษ์

วันที่ 17 ธันวาคม 2563นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่...
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (คณะกรรมการบริหาร สสอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายมงกุฎ ขวาของ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (คณะกรรมการบริหาร สสอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายมงกุฎ ขวาของ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (คณะกรรมการบริหาร สสอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นประธานในการประชุมแทน ผอ.สบอ.9...
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9  จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2564 และประชุมคณะทำงานบริหารโตรงการ สสอ. ฯ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ โดย หน.หน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หน. ศูนย์แฝกฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2564 และประชุมคณะทำงานบริหารโตรงการ สสอ. ฯ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ โดย หน.หน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หน. ศูนย์แฝกฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2564 และประชุมคณะทำงานบริหารโตรงการ สสอ. ฯ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ โดย หน.หน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หน. ศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ ดังนี้...
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายธัญชยุด ศรีม่วง

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายธัญชยุด ศรีม่วง

วันที่ 2 ธันวาคม 2563นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายธัญชยุด ศรีม่วง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง-ห้วยด่าน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้ –...