เลือกหน้า

วันที่ 17 ธันวาคม 2563นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านโคกป่งเปือย ม.7 2. บ้านโคกป่งเปือย ม.10 3. บ้านวัฒนานคร ม.15 4. บ้านคันแท ม.4อุทยานแห่งชาติภูผายล จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านกกกอก ม.2 2. บ้านขัวสูง ม.5 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านโนนสว่าง ม.9 2. บ้านด่านมน ม.4 3. บ้านทรายไหลแล้ง ม.4 4. บ้านเหล่านางาม ม.12 5. บ้านภูทอง ม.13 6. บ้านโคกขามเลียน ม.7 7. บ้านโพนสว่าง ม.6 8. บ้านนาขาม ม.8เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านดงยาง ม.4 2. บ้านหนองเอี่ยนดง ม.2 3. บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.4 4. บ้านงิ้ว ม.9อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านนาคำน้อย ม.4ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหารโดยมีนายชัยวัฒน์ ลิมลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานกรรมการซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบในการพิจารณาการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.มุกดาหาร ทั้ง 19 หมู่บ้าน