เลือกหน้า
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นายธัญชยุด ศรีม่วง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นายธัญชยุด ศรีม่วง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง

วันที่ 28 ตุลาคม 2563นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำนายธัญชยุด ศรีม่วง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 โดยได้บำรุงดูแลต้นไม้ ภายในบริเวณพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 โดยได้บำรุงดูแลต้นไม้ ภายในบริเวณพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อม 1. หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง 2. หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ 3. หัวหน้าศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ ร่วมตรวจติดตามราชการ ของ นายธัญญา...
🎉รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 🎉 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง-ห้วยด่าน และตัวแทน สสอ.บ้านโนนทอง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เดินทางเข้ารับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🎉รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 🎉 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง-ห้วยด่าน และตัวแทน สสอ.บ้านโนนทอง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เดินทางเข้ารับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง-ห้วยด่าน และตัวแทน สสอ.บ้านโนนทอง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เดินทางเข้ารับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
วันที่ 18 กันยายน 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9  จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 4/2563 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน โดย หน.หน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หน. ศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุม

วันที่ 18 กันยายน 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 4/2563 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน โดย หน.หน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หน. ศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุม

วันที่ 18 กันยาน 2563ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 4/2563 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน โดย หน.หน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หน. ศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ...