เลือกหน้า

วันที่ 18 กันยาน 2563ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 4/2563 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน โดย หน.หน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หน. ศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ ดังนี้-ติดตามผลการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนในลุ่มน้ำย่อย (Watershed Profile) และกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายและเครือข่ายชุมชนต้นน้ำ-ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563-การแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-รายงานการจัดทำระบบป่าเปียก มีการรายงานผลการดำเนินการครบทุกหน่วยแล้ว-การดำเนินงานด้านการวิจัย การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่า จากป่าต้นน้ำวังอีแร้ง ได้ไปจัดเก็บข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วและจะไปตามเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในวันเสาร์-อาทิตย์นี้ และในสัปดาห์หน้า-ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562ทุกหน่วยรับไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งร่วมกับส่วนที่ลงรายการเบิกจ่ายไว้ -รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกหน่วยต้องส่งให้ สบอ.9ทราบ ในวันที่ 25 กันยายน 2563 -ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ นายสิทธิชัย ทวีชัย หน.หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง ห้วยด่าน และนายปถัมภ์ ธรรมนาม ที่จะเกษียณอายุราชการใ นเดือนกันยายนนี้