เลือกหน้า

วันที่ 2 ธันวาคม 2563นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายธัญชยุด ศรีม่วง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง-ห้วยด่าน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้ – ตรวจเยี่ยม รับฟัง รายงานการสรุปผล การปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2563 – หน่วยฯ นำเสนอการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 – ติดตามความคืบหน้าการเสนอโครงการ สสอ. ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง-ห้วยด่าน – ติดตามการเสนอกิจกรรมย่อย Watershed profile ตามแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 – ติดตามผลการเตรียมความพร้อมงานเพาะชำกล้าไม้ ในปีงบประมาณ 2564- พูดคุยมอบแนวทางการปฏิบัติงาน และมอบขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง-ห้วยด่าน