เลือกหน้า

วันที่ 8 ธันวาคม 2563ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2564 และประชุมคณะทำงานบริหารโตรงการ สสอ. ฯ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ โดย หน.หน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หน. ศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ ดังนี้ – ตรวจสอบความถูกต้องและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 – การดำเนินงานโครงการ สสอ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 กิจกรรมจัดทำข้อมูลชุมชนและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนในลุ่มน้ำย่อย( Watershed Profile) และกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – การพิจารณาแบบเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขอรับเงินอุดหนุน – รายงานผลการดำเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า ประปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต – การดำเนินงานด้านการวิจัย การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่า จากป่าต้นน้ำวังอีแร้ง