เลือกหน้า

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน ท้องที่ ต.โพนงาม​ อ.​บุณฑริก จ.อุบลราชธานี​ ได้แก่ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมปลูกป่าหวาย
พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ และให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 แนวทางการป้องกันโรค เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตแก่เจ้าหน้าที่ ครอบครัวและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชี้แนะแนวทางการกำจัดการขยะ รณรงค์ลดการใช้พลาสติกแก่เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน โดยมีนายชำนาญ สุขวิลัย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน เป็นผู้นำตรวจ