เลือกหน้า
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง โดยมีนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้
1. กิจกรรมปลูกป่าหวาย จำนวน 200 ไร่
2. ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5 เมตร จำนวน 1 แห่ง
3. ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร จำนวน 1 แห่ง
4. ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู จำนวน 1 แห่ง
5. กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้