เลือกหน้า

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง ท้องที่ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยมีนายอำนาจ ขำทวีพรหม หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้
– การสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องเกเบี้ยน
– กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้