เลือกหน้า

ส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมการให้สัมภาษณ์โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายสิทธิชัย ทวีชัย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน ผู้กำกับดูแล สสอ.บ้านโนนทอง ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับสำนัก เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาคัดเลือกแก่คณะกรรมการตัดสินรางวัล ผ่านทางระบบ Application Zoom ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)