เลือกหน้า

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9 จัดประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จ.สุรินทร์ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยมี นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หัวหน้าศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมประชุม มีประเด็นหารือที่สำคัญ ดังนี้ – ติดตามการดำเนินงานโครงการ สสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – ติดตามการศึกษาวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าจากป่าต้นน้ำวังอีแร้ง บ้านผาชัน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี – ติดตามเร่งรัดและตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 – ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – เตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ณ บ้านโนนทอง ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์