เลือกหน้า

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นางสาวลักขณา ราชิวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน ท้องที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ดังนี้ – กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ – การสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องเกเบี้ยน