เลือกหน้า

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง ดังนี้ – ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณเขตพื้นที่ฝายชะลอน้ำบ้านจำปานวง – ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกเสริมป่า จำนวน 10 ไร่ ณ ที่สาธารณประโยชน์ บ้านจำปานวง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี สสอ.บ้านจำปานวง หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง อบต.ดงรัก โรงเรียนนาตราว โรงเรียนบ้านจำปานวง สสอ.บ้านสันติสุข สสอ.บ้านกลาง เข้าร่วม – ตรวจเยี่ยมเรือนเพาะชำกล้าไม้