เลือกหน้า
วันที่ 26 มกราคม 2564
ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9 ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกโครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และเป็นประธานในการประชุม หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วยเป็นคณะทำงาน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของหมู่บ้าน สสอ.ที่หน่วยจัดการต้นน้ำในสังกัดส่งเข้าประกวด