เลือกหน้า
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับสำนัก โดยมี นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ เป็นประธานในการประชุม นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นกรรมการ 
-คณะกรรมการได้มีมติในที่ประชุมได้คัดเลือกสสอ.บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยอยู่การดูแลของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน เป็นตัวแทนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เพื่อเข้าโครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564