เลือกหน้า

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะทำการรังวัดฝังหลักเขตกำหนดเป็นเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่ 1. อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะทำการรังวัดฝังหลักเขตกำหนดเป็นเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ และพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎร ในพื้นที่ 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก – ยอดมน 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม 3. อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิมลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานกรรมการ