เลือกหน้า
วันที่ 17 มีนาคม 2564
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง โดยมี นายอำนาจ ขำทวีพรหม หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง เป็นผู้นำตรวจผลการดำเนินงานของหน่วยฯ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกิจกรรมของบ้านกะเลกเวง ม.2 ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และสสอ. บ้านไกรสรพัฒนา ม.9 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ และได้แนะนำการ “ชิงเก็บ ลดเผา” โดยการนำเอาเชื้อเพลิงจากป่า ลดการเกิดไฟป่าและนำไปเพิ่มคุณค่าด้วยการนำไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรของชุมชน