เลือกหน้า
วันที่ 8 เมษายน 2564
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ โดยมี นายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ เป็นผู้นำตรวจ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์(สสอ.) ของ สสอ.บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมแก่ สสอ.บ้านทุ่งนาเมือง
พร้อมทั้งติดตามการจัดทำปุ๋ยหมัก ตามนโยบาย “ชิงเก็บ ลดเผา” โดยการนำวัชพืชและเศษใบไม้ มาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในงานหน่วยงาน โดยมีหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม ร่วมดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก