เลือกหน้า

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน การตรวจสอบและการบริหารจัดการในพื้นที่
1. อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จำนวน 9 หมู่บ้าน
2. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จำนวน 11 หมู่บ้าน
3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก – ยอดมน จำนวน 2 หมู่บ้าน
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมีนายฉลาด ชาญฤทธิเสน รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
เป็นประธานกรรมการ