เลือกหน้า

วันนี้ (วันที่ 10 มิถุนายน 2563)นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำหัวหน้าคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ยอดโดม จังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563 พื้นที่ตำบลโซง ตำบลสีวิเชียร และตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี