เลือกหน้า

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563นายปรีดา ภาวศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ นางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ นายประมวล รัตนวัน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลงพื้นที่ บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เพื่อรับการตรวจพร้อมสัมภาษณ์คณะกรรมการ สสอ. ที่การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์(สสอ.) และลงพื้นที่สังเกตการณ์ดำเนินงานของหมู่บ้าน สสอ.บ้านผาชัน ดังนี้ – การบริการจัดการนำ้ของบ้านผาชัน – ตรวจเยี่ยมเรือนเพาะชำกล้าไม้ของชุมชน – ฝายชะลอน้ำ – เส้นทางศึกษาธรรมชาติของสสอ. บ้านผาชัน