เลือกหน้า
วันที่ 8 มิถุนายน 2564
ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9
จัดประชุมส่วนจัดการต้นน้ำ ครั้งที่ 3/2564 ด้วยวิธีการประชุม video conference ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี นายมงกุฎ. ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นประธาน หน.หน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หน. ศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ ดังนี้
– ตรวจสอบความถูกต้องและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
– รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ฝ่าย/ หน่วยฯ/ศูนย์แฝกฯ
– การดำเนินงานโครงการ สสอ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 กิจกรรมจัดทำข้อมูลชุมชนและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนในลุ่มน้ำย่อย( Watershed Profile) และกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– รายงานการจัดทำระบบป่าเปียก ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– รายงานการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564