เลือกหน้า

วันที่ 9 มิถุนายน 2564
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง โดยมี นางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้
– ตรวจเยี่ยมชมเรือนเพาะชำ สสอ. บ้านนาตราว ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และพบปะพูดคุยและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ของ สสอ. บ้านนาตราว
– ตรวจติดตามแปลงปลูกหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– ตรวจติดตามการจัดทำระบบป่าเปียกตามแนวพระราชดำริ
– ตรวจติดตามการเพาะชำกล้าไม้