เลือกหน้า
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง โดยมี นายอำนาจ ขำทวีพรหม หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้
– ตรวจติดตามการเพาะชำกล้าไม้ ซึ่งมีการแจกจ่ายกล้าไม้บางส่วนแจกจ่ายให้กับโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเฉลิมพระเกียรติ และบางส่วนแจกจ่ายให้ชุมชนใกล้เคียง
– เยี่ยมชมโรงปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งที่เกิดจากการ”ชิงเก็บ ลดเผา” ช่วงฤดูแล้งต้นปี
– ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยทุกคนได้จองฉีดวัคซีนกับ อสม.แล้ว รอการนัดหมายฉีดวัคซีน